Profil ústavu / Řešené projekty na ústavu

Mendel University in Brno

Zemědělská 1
613 00 Brno

info@mendelu.cz
T: 545 131 111
F: 545 211 128
IČ: 62156489
DIČ: CZ62156489

Řešené projekty na ústavu

Pracuje se na aktualizaci: Novější projekty budou přidány
doc. Bohušová Tvorba studijních materiálů pro nově zařazený předmět Mezinárodní účetní standardy II IP projekt 2016
ing. Otavová
Dopady transpozice Směrnice č. 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků do národních úprav zemí V4 (2016)
IGA 2016
ing. Gláserová
Tvorba studijních materiálů v rámci inovace předmětu Účetnictví finančních 
                              institucí (2016)
IP projekt 2016
doc. Svoboda Finanční účetnictví II se zaměřením na země Visegradské skupiny Visegradské fondy  61450039 2016-2018
doc. David Trendy preferencí jednotlivých typů daní ve vztahu k ekonomickému růstu v zemích EU IGA 2016
ing. Formanová Metodické postupy při testování vlivu politicko-ekonomického cyklu v daňové oblasti IGA 2016
ing. Formanová Vliv hospodářského a volebního cyklu na realizaci daňové politiky v oblasti daně z příjmů fyzických osob na území ČR IGA 2015
ing. Solilová Malé a střední podniky v globální konkurenci: Vývoj specifické metodiky převodních cen odrážející jejich specifičnost  GAČR 15-24867S 2015
ing. Semerád Daňové úniky u daně z přidané hodnoty se zaměřením na oblast pohonných hmot IGA 2014
doc. Svoboda Zobrazení nejistoty spojené s uzavřenými leasingovými smlouvami ve finančním výkaznictví nájemce IGA 2014
ing. Veverková (Srnová) Dopady připravované změny v oblasti leasingového financování z pohledu pronajímatele do finančního výkaznictví a na vybrané ukazatelé finanční analýzy IGA 2014
ing. Bartůňková Oceňování biologické produkce s dlouhodobým produkčním cyklem v rámci IFRS IGA 2013
doc. Nerudová Kvantifikace dopadů zavedení společného konsolidovaného korporátního základu daně na příjmovou stránku rozpočtu České Republik  GAČR 21683S  2013-2015
ing. Gláserová Faktory ovlivňující harmonizaci finančního výkaznictví malých a středních podniků ve světě IGA 2013
doc. David Software zohledňující environmentální aspekty zdaňování silničních motorových vozidel v České republice  TAČR 2012-2013
ing. Vrtalová

Navržení univerzálních metodických postupů pro zdaňování příjmů sportovců a umělců v České republice

IGA 2012
doc. Svoboda Dopad aplikace nové metodiky vykazování leasingů na vybrané ukazatele finanční analýzy IGA 2012
ing. Burian Daňová spravedlnost v podmínkách České republiky  IGA 2012
ing. Vrtalová Možnosti aplikace IFRS pro malé a střední podniky v podmínkách ČR IGA 2011
doc. Bohušová Konvergence systémů US GAAP a IAS/IFRS pro vznik jediného systému finančního výkaznictví s ohledem na úpravu metodických postupů finančních analýz GAČR 403/11/0849 2011
doc. Nerudová Zkvalitnění odborné jazykové přípravy studentů Provozně ekonomické fakulty (G5) FRVŠ 2010
ing. Otavová Tvorba nového předmětu "Účetnictví a daně České republiky" IGA 2009
ing. Vítková Současnost a predikce vývoje majetkových daní v České republice a Evropské unii IGA 2009
ing. Vrtalová Aplikace IAS/IFRS v podmínkách českých podniků IGA 2009
doc. Nerudová Dopady harmonizace finančního výkaznictví pro malé a střední podniky ve vazbě na konstrukci základu daně z příjmu GAČR 402/07/0547 2007-2009
ing. Ptáčková Vývoj EMS a environmentálního manažerského účetnictví v ČR GS LČR 2006
ing. Andrlík Tvorba elektronického výukového kursu účetnictví FRVŠ 2006
doc. Svoboda Analýza vývoje české daňové a účetní soustavy, hodnocení jejích dopadů na chování podnikatelských subjektů a mezinárodní komparace těchto soustav s vybranými členskými zeměmi EU VZ MSM 6215648904/02/05 2005-2011
doc. Svoboda Vytvoření výukových materiálů k předmětu Účetní a daňové případové studie FRVŠ 2002
prof. Vybíhal Optimalizace daňového systému České republiky v kontextu evropského regionu a měnícího se evropského, sociálního a právního prostředí  GAČR 402/02/1388 2002
prof.Pudil,prof. Vybíhal Řízení daňové politiky - měření administrativních a vyvolaných nákladů zdanění v ČR GAČR 402/02/1271 2002

doc.Vybíhal,doc.Marek,

prof.Kubátová

Dějiny zdanění GAČR 1999

Evidence podaných a řešených projektů z univerzitního systému zde