Profil ústavu / Projekt IP kat. B (IN1170181)

Mendel University in Brno

Zemědělská 1
613 00 Brno

info@mendelu.cz
T: 545 131 111
F: 545 211 128
IČ: 62156489
DIČ: CZ62156489

Projekt IP kat. B (IN1170181)

Projekt IP kat. B (IN1170181)

Anotace témat prezentací realizovaných na workshopech konaných v období 1/2017 -- 12/2017

doc. Ing. Petr David, Ph.D.

Ing. Jana Gláserová, Dr.

Ing. Milena Otavová, Ph.D.

Téma: Transpozice směrnice 2013/34/EU do národních účetních úprav zemí EU

Datum konání workshopu: 23. 1. 2017

Anotace:

Z důvodů zvýšení konkurenceschopnosti a výkonnosti malých a středních podniků byla vydána Směrnice č. 2013/34/EU o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem obchodních korporací. Povinností členských států EU bylo implementovat ji do národních úprav účetnictví do 20. 7. 2015, nejpozději v průběhu roku 2016. Potřeba je stanovit a vyhodnotit dopady transpozice této směrnice do zákona o účetnictví v České republice a do národních účetních úprav vybraných zemí EU a dále se více zaměřit na dopady v České republice a na Slovensku. Jsou identifikovány hlavní rozdíly zákona o účetnictví a novely tohoto zákona platné od 1. 1. 2016 vyvolané povinnou implementací této směrnice do české úpravy účetnictví. Jsou také uvedeny dopady na účetní závěrku a zároveň požadavky na její audit u jednotlivých kategorií účetních jednotek v ČR. Výsledky ukazují, že nejvýznamnější změnou v českém zákoně o účetnictví je nová kategorizace účetních jednotek. Pro vyčíslení možných dopadů a pro vyjádření procentuálního rozložení účetních jednotek v EU v daných kategoriích je v příspěvku použita databáze Amadeus. Změna v zákoně o účetnictví si vyžádala i změny v prováděcí vyhlášce k tomuto zákonu, kde nejvýznamnější změnou je vykazování změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace. Implementace směrnice je v jednotlivých členských státech EU termínově i obsahově odlišná.

Téma: Vliv změn daňového břemene tabákových výrobků na jejich spotřebu

Datum konání workshopu: 31. 5. 2017

Anotace:

Zpracované téma je přínosné již z několika důvodů. Prvním je, že nejsou zcela jednotné názory na vliv změny daňového zatížení na změnu spotřeby cigaret. Existují názory, že zvýšení zdanění cigaret jednoznačně způsobí výrazné snížení jejich poptávaného množství, ale je možné se setkat i s tvrzením, že mezi spotřebou a zdaněním cigaret neexistuje žádný či pouze velmi slabý vztah, což by popíralo edukační funkci spotřební daně. Dalším přínosem je zkompletování časových řad vývoje průměrných nevážených cen cigaret v České republice do roku 2016 včetně. Zajímavé jsou i na základě výsledků dotazníkového šetření identifikované rozdílné vzory spotřebního chování mezi mladšími a staršími kuřáky na zdražení cigaret. Na základě výsledků práce bylo zřejmé, že stát momentálně nestaví na první místo edukační funkci spotřební daně, ale fiskální. Pokud by zamýšlel jako svůj primární cíl právě snížení škodlivé spotřeby cigaret, musel by zvyšovat daňovou zátěž uvalenou na cigarety jednorázově o mnohem vyšší částky než doposud činní a to tak, aby způsobil zvýšení ceny cigaret téměř o 15 Kč. Vzhledem k lehce odlišným elasticitám poptávky u mladších kuřáků oproti starším generacím, se nabízí i možnost určitého kompromisu, a to pokusit se směřovat změnu daně do takové výše, která by se odrazila na změně spotřeby převážně u mladších kuřáků (zvýšení pevné sazby spotřební daně přibližně o 0,53  Kč/ks). Stát by tak následně mohl svými dodatečnými příjmy ze zvýšené daně pokrýt výpadek příjmů z úbytku mladších kuřáků a navíc by tím podpořil ekonomiku v podobě budoucího snížení nákladů, které jsou spjaty s kouřením.

Téma: Dopady odměňování společníků s.r.o. ve vazbě na výši starobního důchodu

Datum konání workshopu: 8. 3. 2017

Anotace:

Téma je zaměřeno na odměňování společníků ve společnosti s ručením omezeným a na vlivy, které má volba typu odměňování na současný příjem společníka, ale i budoucí dávky ve formě starobního důchodu. Toto téma je v současné době velmi aktuální a je potřeba ho řešit, protože současní společníci odcházející do starobního důchodu často zjišťují, že vzhledem ke zvolenému typu odměňování je jim vyměřen velmi nízký důchod, který nepostačuje jejich potřebám. Proto jsou prezentovány modelové příklady, které zahrnují různé typy a výše příjmů a které pomáhají zjistit pro společníka nejvhodnější variantu odměňování. Modely jsou také doplněny o pohled státu na danou situaci, ve formě dopadů, které má daná modelová situace na bilanci státního rozpočtu. Příspěvek také obsahuje alternativní pohledy na spoření na stáří, kdy jsou vypočítané částky odvodů potřebných pro získání starobního důchodu od státu porovnávány s pravidelnými úložkami při vlastním spořením na stáří. Je zde také obsažena komparace mzdového ohodnocení společníka a formy odměňování jako osoby samostatně výdělečně činné. Doplňkové modely u jednotlivých variant odráží rozdíly, které vykazuje tato alternativní volba odměňování u celkového odvodového zatížení i výše starobních důchodů. Součástí je taktéž zjištění příčin těchto rozdílů a možných následků. Situace je i zde analyzována z hlediska dopadů na státní rozpočet.

Téma: Odvody do státního rozpočtu z příjmů sportovců v České republice a v Německu

Datum konání workshopu: 10. 5. 2017

Anotace:

Cílem je vymezit a porovnat systém odvodů z příjmů sportovců, odvodové povinnosti u daně z příjmů fyzických osob a do systému sociálního pojistného.

Příspěvek zkoumá odvodové povinnosti u sportovců v pozici zaměstnance a v pozici OSVČ v České republice a v Německu, odvodové povinnosti jsou modelovány na příjmech sportovců volejbalových klubů v těchto zemích. Při komparaci zemí vychází lépe Německo, což je způsobeno jiným postupem při sestavení základu daně a jiných vyměřovacích základech. Díky získání informací přímo od hráčů je zjištěno, že pokud volejbalista v pozici OSVČ uplatní paušální výdaje, vzniká mu úspora 15 %, čímž je dosaženo specifického výpočtu u odvodové povinnosti OSVČ. Výpočty také ukazují na nespravedlivý systém odvodů u zaměstnanců oproti OSVČ, zaměstnanci mají kvůli vyšším vyměřovacím základům odvody o dost vyšší než OSVČ. Je to také způsobeno nastavením vysokých paušálních výdajů v České republice. V práci je také zmíněna problematika starobního důchodu, která ukazuje, že „odplatou“ OSVČ za nižší odvodovou povinnost je v budoucnu nízký vyplácený důchod. Sportovci působící na území Německa mají výhodu v tom, že mají nárok na částečný důchod už po odpracování pěti let, což může sloužit jako motivace pro vykonávání profese na území Německa co nejdéle. Dále je upozorněno na to, že i když je pro sportovce i sportovní kluby výhodnější pozice OSVČ, mohlo by to hraničit s tzv. Švarcsystémem. Pokud vykazuje práce prvky pracovněprávního vztahu, měl by být správně sportovec v pozici zaměstnance. 

Téma: Specifika účetní evidence společenství vlastníků jednotek a bytových družstev

Datum konání workshopu: 19. 4. 2017

Anotace:

Příspěvek pojednává o účetních specificích u společenství vlastníků a bytových družstev. Především z pohledu bytového družstva jako správce společenství. Byly popsány právní, daňové a účetní náležitosti obou těchto právnických forem. Změny plynoucí ze zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, byly analyzovány a komparovány v teoretické části práce. Velká část příspěvku se zabývá fondem oprav a navržením jeho adekvátní výše pro společenství vykazující stejné znaky jako je velikost domu, stáří tak i geografické umístění. Stanovení takové výše příspěvku do fondu oprav je jak pro nově vznikající tak již zavedené společenství problémové. Špatně zvolená výše příspěvku se poté odráží v nedostatečném množství naspořených finančních prostředků potřebných na rekonstrukce, opravy a udržování domu. Z tohoto důvodu považuji analýzy provedené a výsledky z nich vzešlé jako zajímavé a v praxi využitelné. Jako zásadní problém byla identifikována nekompetentnost společníků ve společenství vzhledem k vedení účetnictví a celkové organizaci vedení společenství vlastníků jednotek. Byly zkoumány vnitřní účetní směrnice všech 120 společenství ve správě Stavebního a bytového družstva Valašské Meziříčí.  Výsledkem bylo zjištění, že společenství v drtivé většině případů touto směrnicí nedisponují, což poté vede k častým chybám v jejich účetnictví.  Jedná se o chyby vzniklé především při práci s účetními doklady a samotným účtováním.  Pomocí těchto individuálních směrnic byla navržena obecná účetní směrnice pro vedení účetnictví podobných společenství vlastníků. 

Téma: Daňové, účetní a právní aspekty nestátních nevýdělečných organizací

Datum konání workshopu: 8. 3. 2017

Anotace:

Příspěvek reaguje na změny v neziskovém sektoru v České republice, ke kterým došlo v souvislosti s novelou občanského zákoníku, zákona o účetnictví a dalších zákonů.  Pozornost je věnována pouze části neziskového sektoru a to nestátním nevýdělečným organizacím (NNO). Těmi jsou chápány: spolky, nadace a nadační fondy, ústavy, obecně prospěšné společnosti a církevní organizace. Práce je také zaměřena na problematiku transparentnosti NNO a jejich možnosti financování. Tyto dvě oblasti jsou v současné době poměrně diskutované a práce je tak pro praxi přinejmenším velice zajímává.

S diskutovanou transparentností souvisí dosud neschválený zákon o statusu veřejné prospěšnosti, k němuž se práce staví spíše pozitivně.  Zároveň jsou navrženy finanční ukazatele, které by mohly být využity Asociací veřejně prospěšných poplatníků ČR při hodnocení transparentnosti organizací. Jejich využití však není vyloučeno ani u samotných NNO.

V oblasti financování je věnována pozornost daňovým asignacím, které fungují v sousedních zemích již řadu let, avšak v České republice jsou stále předmětem diskuzí. Příspěvek vychází ze tří modelových situací, ke kterým by se zavedením daňových asignací mohlo dojít. Za pomocí statistických dat z České republiky a Slovenska jsou zhodnoceny a finančně vyčísleny dopady těchto tří situací na zúčastněné strany. Tj. na stát, NNO a daňového poplatníka.

V poslední části prezentovaného příspěvku jsou navrženy konkrétní změny v legislativě, které by mohly pomoci k průhlednějšímu a efektivnějšímu fungování NNO. Návrhy lze přinejmenším považovat za vhodné k diskuzi.

Téma: Produkce, spotřeba a míra zdanění lihu v zemích EU

Datum konání workshopu: 31. 5. 2017

Anotace:

Zajímavou otázkou je, zda existuje vztah mezi spotřebou, produkcí lihu a spotřební daní. Proto zvažuje možnost, jestli lze prostřednictvím změn akcízu lihu vyvolat změnu jeho tuzemské spotřeby, či produkce. V případě existence nepřímého vztahu mezi těmito veličinami by bylo možno mluvit o výskytu tzv. protekcionismu v rámci Evropské unie.

Tento protekcionismus je možný právě díky neúplné ekonomické integraci, obzvláště v rámci harmonizačního procesu spotřebních daní. V tomto případě byla Evropská unie nucena stanovit pouze minimální sazby těchto daní a to z různých důvodů. Například protestů jednotlivých zemí za účelem ochránit své národní (historické) produkty, jako může být francouzský koňak, irská whisky, polská vodka apod. Proto byla tedy ponechána pouze zákonná minimální sazba směrnicí 92/84/EHS. V případě lihových produktů 550 EUR/hl, nebo 1000 EUR/hl čistého lihu.

U tohoto zboží je využíván princip určení, to znamená uvalení daně, ve které je uskutečněná finální spotřeba. Nicméně v případě produkce lihového zboží v členských státech s nižším spotřebním zdaněním je možné dosahovat mnohem nižších cen za toto zboží. Z tohoto důvodu jsou v rámci volného pohybu zboží tyto produkty vyloučeny, a aby nebylo možné tyto produkty překupovat, jsou na ně uvaleny další legislativní úpravy, jako jsou například kvóty pro převoz mezi členskými státy.

Nicméně tyto kvóty není vždy možno stoprocentně vymáhat, případně i přes jejich vymáhání dochází k častým nákupům v zahraničí a konzumací v tuzemsku, což snižuje tuzemský výběr daně a produkci zboží. To může státy tlačit ke snížení této daně za účelem podpory tuzemské produkce a spotřeby.

Téma: Fúze obchodních společností v oblasti zemědělství

Datum konání workshopu: 10. 6. 2017

Anotace:

Aktuální otázkou jsou fúze obchodních společností, konkrétně ve specifickém odvětví české ekonomiky, kterou je zemědělství. Fúze obchodních společností jsou v současné době velmi aktuálním tématem, především ve vztahu k neustále probíhající globalizaci, díky které společnosti čelí větší konkurenci. Fúze je nejčastěji realizovanou formou přeměn obchodních společností. Počet fúzí v české ekonomice stále roste a tato práce sleduje, zda je tomu stejně i ve specifickém odvětví naší ekonomiky, kterým je zemědělství. Podíl zemědělství na celkovém HDP pomalu klesá a klesá i množství osob v zemědělství zaměstnaných. Proto je zajímavé sledovat vývoj spojování podniků v zemědělství – zda počet fúzí v tomto odvětví klesá, stejně jako podíl zemědělství na HDP nebo naopak roste, jako počet fúzí v celé ekonomice. Prostřednictvím literární rešerše je popsán současný stav fúzí v oblasti zemědělství a vyjádřen vývoj počtu fúzí realizovaných za posledních 8 let, přičemž počet uskutečněných fúzí v zemědělství roce 2016 byl získán vlastní analýzou informací z Obchodního věstníku a Obchodního rejstříku. Praktická část je pak zaměřena na posouzení dopadu konkrétní fúze na zúčastněné společnosti, a to prostřednictvím změn v účetních závěrkách a v hospodaření společností. Literatura uvádí, že úspěšná je asi polovina všech realizovaných fúzí. V diskusi a závěru byly také shrnuty předpoklady pro snížení nákladnosti a zvýšení pravděpodobnosti úspěchu fúze.

Téma: Produkce, spotřeba a výše daně z piva v zemích EU

Datum konání workshopu: 10. 5. 2017

Anotace:

Prezentace se zabývá ověřením existence státního protekcionismu tuzemské spotřeby či produkce piva v zemích Evropské unie, tedy otázkou, zda může stát zvýšením, případně snížením sazby daně ovlivnit domácí spotřebu a produkci piva. V práci jsou použity nejaktuálnější dostupná data, a to za rok 2015. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy jako daň z piva, daňová harmonizace, daňová koordinace nebo protekcionismus. Dále jsou vysvětleny základní pojmy vztahující se k dani z piva a uvedeny dřívější výzkumy vztahující se k alkoholu v Evropské unii, elasticitě jednotlivých proměnných, nebo vztahu mezi proměnnými. Ve vlastní práci jsou sazby daně z piva jednotlivých států Evropské unie převedeny na jednotný způsob výpočtu, očištěny o cenovou hladinu a následně porovnány. Hodnoty spotřeby a produkce jsou také porovnány. Tyto hodnoty jsou dále vyhodnoceny pomocí popisných statistik. Závislost těchto tří proměnných je zkoumána pomocí korelační a regresní analýzy, je proveden výpočet korelačních koeficientů, zvolení správných funkčních forem v regresní analýze a následně ověření jejich statistické významnosti a klasických předpokladů. Výsledkem analýz je odpověď na otázku, zda existuje závislost mezi spotřebou piva a sazbou daně z piva, a s tím související dokázání existence protekcionismu tuzemské spotřeby piva. Stejný postup je aplikován u vztahu produkce piva a daně z piva. Výsledky jsou analyzovány, okomentovány a porovnány s dřívějšími výzkumy.

Téma: Determinace sazby akcízu z vína v zemích EU

Datum konání workshopu: 19. 4. 2017

Anotace:

Tématem je výše spotřební daně z vína v zemích EU. Jejím cílem bylo ověřit existenci státního protekcionismu právě v oblasti zdaňování tichého a šumivého vína. Předpokladem při ověřování byl fakt, že v zemích s vysokou produkcí či spotřebou vína je uplatňována nižší daň z těchto produktů. Tímto krokem by se státy snažily chránit a podporovat své producenty vína.

                Dané téma je zajímavé z důvodu vytvoření jednotného vnitřního trhu, kdy je výše spotřební daně korigována Evropskou unií. Udaná je avšak pouze minimální sazba, která je ovšem v případě tichého i šumivého vína na úrovni 0 € za hektolitr vína, takže je v podstatě na rozhodnutí státu, jakou úroveň sazby daně zvolí. Nemalý vliv na výši sazeb z vín má taktéž konkurence, přičemž ta je znatelná zejména u sousedních států. S konkurencí souvisí i pašování zboží a daňové úniky. Na akcíz z vína ovšem působí taktéž to, jak stát alkohol (a víno konkrétně) vnímání. Některé státy považují požívání alkoholu za negativní externalitu a sazbou daně se tedy snaží své rezidenty od konzumace odradit. Přínosem této práce je tedy zhodnocení chování států v rámci Evropské unie a jejich postoj k protekcionismu z hlediska ochranářství tuzemských producentů vín.

K ověřování této hypotézy byly využity data vztahující se ke spotřebě, produkci a míře zdanění v zemích Evropské unie z roku 2014. Testování probíhalo za pomoci regresní analýzy. Modely ovšem neměly dobré vypovídací schopnosti, a tak se nepodařil potvrdit předpoklad o existence státního protekcionismu při tvorbě akcízu z vína v zemích EU.

Téma: Účetní a daňové aspekty rozdělení obchodních korporací

Datum konání workshopu: 8. 3. 2017

Anotace:

Téma se zabývá problematikou přeměn obchodních korporací. Podrobněji je pak pozornost věnována přeměně rozdělení. Tato přeměna je zkoumána ze tří hledisek, a to z hlediska právního, účetního a daňového. Jsou zde vymezeny účetní a daňové dopady rozdělení a problémové oblasti, které mohou v souvislosti s rozdělením nastat. Pozornost je dále věnována i rozdělení obchodních korporací z pohledu mezinárodních účetních standardů. V práci je provedena v oblasti rozdělení komparace české účetní legislativy a mezinárodních účetních standardů. Na základě této komparace jsou stanoveny dopady v rozdílném vykazování a oceňování nově vzniklých položek na vlastní kapitál a bilanční sumu. Pro zobrazení těchto dopadů jsou v diplomové práci namodelovány jednoduché příklady. Součástí je i analýza rozdělení obchodních korporací za rok 2016. Analýza je provedená zvlášť pro rozdělení odštěpením a zvlášť pro rozdělení rozštěpením. Tato analýza by mohla do budoucna posloužit jako podklad pro zpracování analýz rozdělení v následujících letech. Bylo by tak možné navázat na tuto analýzu a sledovat vývoj rozdělení obchodních korporací v delším časovém úseku. Problematika přeměn obchodních korporací představuje neustále velmi řešené téma. Stále častěji se setkáváme s realizací přeměn. Diplomová práce dává možnost se seznámit s jednotlivými kroky přeměny, ale také obtížnostmi, s nimiž se můžeme při realizaci rozdělení obchodních korporací setkat.

Téma: Dopady novely účetní legislativy na podniky s výrobní činností od 1. 1. 2016

Datum konání workshopu: 10. 05. 2017

Anotace:

Téma se zabývá novelizací účetní legislativy a dopady, které tato novelizace měla na podniky s výrobní činností. Tato novelizace byla provedena z důvodu nutnosti implementace směrnice Evropské unie 2013/34/EU a jedná se o největší novelizaci zákona o účetnictví a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu za posledních několik let. Nejprve jsou popsány všechny změny, které v účetní legislativě proběhly a specifikovány ty změny, které se nejvíce dotýkají výrobních podniků. Největší změny v souvislosti s výrobními podniky proběhly v účtování zásob vlastní činnosti a aktivace, dříve se tyto zásoby účtovaly na výnosových účtech a tím uměle zvyšovali obrat společnosti. Nově se však tyto zásoby evidují na účtech nákladových, a to již nemá na obrat společnosti žádný vliv. Další důležitou změnou byla nově zavedená kategorizace účetních jednotek. Účetní jednotky je nutno zařadit do kategorií dle tří rozdělovacích kritérií, těmito kritérii jsou aktiva celkem (netto), čistý obrat a průměrný počet zaměstnanců. V části praktické jsou poté vlivy změny účetní legislativy naznačeny na konkrétní účetní jednotce zabývající se výrobní činností. Tato jednotka je v souladu s kritérii vycházejících ze zákona o účetnictví zařazena do kategorie účetních jednotek. Jsou popsány dopady, které tato kategorizace účetní jednotce přináší. V závěru jsou pak zhodnoceny tyto dopady, jak na zmíněnou jednotku, tak i plošně na všechny výrobní podniky.

Téma: Evaluace výstupů auditu účetní závěrky vyššího územně samosprávního celku

Datum konání workshopu: 11. 10. 2017

Anotace: 

Příspěvek se zabývá ověřováním účetní závěrky účetních jednotek územní samosprávy auditorem. Audit v současnosti představuje celosvětově regulovanou profesi, která nejen v posledních letech prochází procesem poměrně zásadních změn. Široká veřejnost si většinou spojuje poskytování auditorských služeb s podnikatelským sektorem. Méně známým faktem ale je, že auditor poskytuje svoje služby i pro účetní jednotky veřejného sektoru. Využití auditorských služeb jednotkami územní samosprávy přispívá ke zvýšení kvality informací o těchto účetních jednotkách, které jsou určené pro uživatele samotné účetní závěrky, nebo i pro veřejné činitele a občany. Hlavní úlohou auditora je vydání písemné zprávy obsahující výrok auditora, který má posilnit důvěru uživatelů účetní závěrky. V této oblasti je třeba charakterizovat problematiku auditu, popsat právní úpravu, a jednotlivé fáze auditu. Dále budou rozebrány nejvýznamnější změny, kterými oblast auditu v posledním období prošla. Je vhodné se také věnovat oblasti dlouhodobého majetku a transferům.

Téma: Efektivita kontrolního hlášení v České republice

Datum konání workshopu: 23. 11. 2017

Anotace:

Daňové úniky obecně, představují problém, který je potřeba řešit. Odhaduje se, že Česká republika ročně přichází na daňových únicích až o desítky miliard Kč. Přičemž největší měrou se na těchto únicích podílí daňové úniky na dani z přidané hodnoty (dále jen DPH). Kontrolní hlášení bylo zavedeno jako nástroj, který má pomoci v odhalování daňových úniků na DPH. Tento příspěvek se zabývá vícero dílčími tématy. Mezi tyto témata patří nástroje, zavedené jiných členských státech Evropské unie, které odpovídají svojí podstatou kontrolnímu hlášení, zavedenému v České republice. Dále se v práci nachází vazba kontrolního hlášení na schémata daňových podvodů na DPH. Vytvořená metodika a výpočet nákladů firem na zavedení kontrolního hlášení v České republice a hodnota efektu aplikace kontrolního hlášení, která je vypočtena podle metodiky Ministerstva financí ČR, to jsou další zaměření diplomové práce. V závěru se práce zabývá zhodnocením zjištěných nákladů a efektu aplikace kontrolního hlášení. Dále se v závěru nachází srovnání výsledků s efekty identifikovanými ostatními autory a formulace doporučení v této oblasti daňové politiky pro Českou republiku. Účelem práce se snaží odhalit, zda kontrolní hlášení skutečně přináší ony přínosy, publikované v médiích a zda, když byl takovýto nástroj zaveden, jestli nejsou další možná řešení, která by institut kontrolního hlášení udělala efektivnějším.


 

Téma: Dopady konsolidované účetní závěrky na vybrané ukazatele hodnocení činnosti konsolidační skupiny

Datum konání workshopu: 23. 11. 2017

Anotace:

Dané téma se zbývá konsolidovanou účetní závěrkou. Nejprve jsou definované všechny pojmy týkající se konsolidace a konsolidované účetní závěrky se zaměřením na metodu úplné konsolidace podle platné právní legislativy. Na základě analýz individuálních účetních závěrek jsou identifikované specifikované a vyloučené vzájemné operace mezi ovládající a ovládanou společností v rámci vybrané konsolidované skupiny a následně je sestavená konsolidovaná účetní závěrka metodou úplné konsolidace. V textu jsou formulované odlišnosti individuálních účetních závěrek společností v rámci vybrané konsolidované skupiny se sestavenou konsolidovanou účetní závěrkou a také jsou stanové jejich dopady na vybrané ukazatele hodnocení činnosti. Dále jsou zhodnoceny dosažené výsledky a navržena doporučení pro úspěšnější pokračování v činnosti konsolidované skupiny.

 


 

Téma: Motivy a bariéry přeměn obchodních společností a družstev v daňových souvislostech

Datum konání workshopu: 5. 12. 2017

Anotace:

Přeměny obchodních společností jsou procesy, kterými dochází ke spojování či rozdělování společností. V České republice je nejvíce využívanou formou přeměny fúze sloučením. Trh fúzí a akvizic za několik posledních let neustále roste nejen v České republice ale i v Evropě. Proto se tato práce zaměřuje zejména na fúze sloučením. Existuje spousta aspektů, které podniky motivují ke spojování se, jako základní můžeme jmenovat motiv snižování nákladů, zvyšování zisku, levnější přístup ke kapitálu, vyšší efektivita a využití možnosti daňové optimalizace. Na druhou stranu existují také bariéry, které mohou proces fúze významně zkomplikovat, nejvíce překážek se vyskytuje v oblasti přeshraničních fúzí. Cílem práce je formulovat doporučení pro společnosti, které zvažují realizaci fúze a dále zhodnotit, zda jsou v České republice vhodné podmínky pro přeshraniční fúze.


 

Téma: Účetní a daňové aspekty vkladu a prodeje obchodních korporací


Datum konání workshopu: 5. 12. 2017


Anotace:

Téma se zabývá účetním a daňovým řešením vkladu a prodeje obchodních korporací. Práce obsahuje srovnání české účetní legislativy a Mezinárodních účetních standardů v rámci vkladu a prodeje obchodních korporací. Dále se práce zabývá identifikací dopadů na bilanční sumu a vlastní kapitál z pohledu obou účetních systémů, rovněž se práce zabývá dopady na základ daně z příjmů. V práci jsou také uvedeny problémové oblasti vkladu a prodeje obchodních korporací. Teoretické znalosti jsou aplikovány na modelový příklad vkladu a prodeje obchodní korporace, který prezentuje účetní a daňové dopady, jenž při vkladu a prodeji obchodní korporace vznikají. Při procesu vkladu a prodeje obchodní korporace je důležité dodržovat legislativní ustávaní a intepretace zákonů jak z obchodněprávního, účetního tak z daňového hlediska, zde je vidět komplikovanost, náročnost a specifičnost těchto procesů.