Profil ústavu / Předmět Finanční účetnictví II se zaměřením na země V4 - financováno z projektu VISEGRAD

Mendel University in Brno

Zemědělská 1
613 00 Brno

info@mendelu.cz
T: 545 131 111
F: 545 211 128
IČ: 62156489
DIČ: CZ62156489

Předmět Finanční účetnictví II se zaměřením na země V4 - financováno z projektu VISEGRAD

 Kurs Finanční účetnictví II se zaměřením na země V4 je podporován z fondu International Visegrad Fund's Visegrad University Studies Grant No. 61450039  

        english version

Běh kursu byl ukončen, probíhá období udržitelnosti. Studenti mohou využívat materiály získané z řešení projektu a knihovní fond pořízený z prostředků Visegrad Fund.

Kurs byl financován z Visegrad Fund  po dobu tří let - od LS semestru 2015/2016 do LS 2017/2018.

Sylabus předmětu je následující:

Zaměření: Předmět prohlubuje znalosti studentů získané absolvováním předmětu Finanční účetnictví I. Navazuje na výklad základních pojmů teorie účetnictví, zásad a metod účetnictví, které jsou využívány při zobrazování hospodářských transakcí uskutečňovaných konkrétními ekonomickými subjekty v účetnictví. Obsahuje detailnější postupy účtování o majetku, závazcích a vlastním kapitálu podniku. Zvláštní pozornost je věnována sestavování účetních výkazů, interpretaci účetních dat a jejich ekonomickému významu. Předmětem zájmu budou také podnikové kombinace a konsolidovaná účetní závěrka, problematika přeměn, zániku a zrušení obchodních společností . Vymezuje i specifické účetní postupy u různých typů obchodních společností a družstev. Předmět také studentům poskytuje informace o systémech výkaznictví zemí skupiny V4. Hlavní důraz je kladen na odlišnost v účetním výkaznictví Slovenska, Polska, Maďarska a České republiky.

Obsah předmětu: Letní semestr 2017/2018

1. Ocenění a účtování zásob vlastní výroby v návaznosti na výrobní cyklus v průběhu účetního období a k rozvahovému dni (dotace 2/2)


2. Dlouhodobý a krátkodobý finanční majetek (dotace 2/2)

a) Pořízení majetkových cenných papírů a účastí prvním vlastníkem

b) Dluhové cenné papíry

c) Základní postupy v oblasti účtování finančních derivátů

3. Zúčtovací vztahy - vybrané problémy (dotace 4/6)

a) Účtování o směnkách jako platebním prostředku

b) Reklamace, slevy z cen při nákupech i při poskytování výkonů

c) Účtování o dotacích a vybraných daních (spotřební daň, složitější souvislosti účtování o DPH)

d) Zúčtování se zahraničím - dovoz a vývoz majetku a služeb, oceeňování majetku a dluhů k rozvahovému dni, zahraniční jednotky (provozovny a subjekty)

e) Nákup a prodej pohledávek, odpisy pohledávek a opravné položky k pohledávkám

f) Odložená daň z příjmů

4. Vybrané problémy účtování o hmotném a nehmotném dlouhodobém majetku (dotace 2/2)

a) Pořízení hmotného a nehmotného majetku ze zahraničí

b) Finanční leasing - specifické postupy (různé varianty podle formulace leasingové smlouvy, zahraniční leasing, postoupení a předčasné ukončení leasingu, technické zhodnocení na najatém majetku)

c) Specifické operace u dlouhodobého majetku k rozvahovému dni


5. Specifika účtování o zemědělské výrobě (dotace 2/1)

6. Operace s podnikem (dotace 4/4) 

a) Nákup, prodej, vklad, nájem podniku

b) Vznik a účetní zachycení goodwillu a oceňovacího rozdílu k nabytému majetku

c) Účetní postupy při přeměnách obchodních společnost (fúze, rozdělení, převod jmění na společníky, změny právní formy společností)

d) Zrušení a zánik obchodní společnosti (zrušení s likvidací a bez likvidace)

e) Úpadek u dlužníka (konkurz, reorganizace, oddlužení)

7. Odlišnosti postupu účetní uzávěrky u různých typů obchodních společností (v.o.s., k.s., podnikající fyzické osoby) (dotace 2/2)

8. Účetní závěrka obchodních společností (dotace 4/3)

9. Vybrané problémy účetního výkaznictví v Polsku (dotace 2/2) 

a) Forma a obsah účetní závěrky v Polsku

  • vymezení a oceňování aktiv a dluhů
  • obsah položek výkazů

b) Oceňování aktiv a dluhů

c) Rozdíly mezi českým a polským účetnictvím

d) Vztah mezi základem daně z příjmů a účetním výsledkem hospodaření

10. Vybrané problémy účetního výkaznictví na Slovensku (dotace 2/2)  

a) Forma a obsah účetní závěrky na Slovensku

  • Položky rozvahy a jejich obsah
  • Položky výsledovky a jejich obsah

b) Oceňování aktiv a dluhů  

c) Rozdíly mezi českým a slovenským účetnictvím

d) Vztah mezi základem daně z příjmů a účetním výsledkem hospodaření


11. Přeshraniční transformace obchodních společností (dotace 2/2)

a) fúze

b) rozdělení

Přednášky probíhají  2 hodiny týdně, cvičení 2 hodiny týdně

Vyučující: Dr.Ing. Jana Gláserová, prof. Ing. Peter Markovič, Ph.D. 

Přednáška prof. Markoviče Vybrané problémy účetního výkaznictví na Slovensku proběhla ve čtvrtek 3.5.2018 v učebně Q43. Podkladové materiály k přednášce a ke cvičením můžete stáhnout na dokumentovém serveru k předmětu nebo        ZDE

https://www.facebook.com/ucto.pef/?__tn__=kC-R&eid=ARDGuiGxLBLbw4bStCzrmAM2yMxpNsXZNCzcPkCRgvnziPxwa3PUKA5g4rOgGbqZu_A0LxMAol0eSwgp&hc_ref=ARQNgNHDLfGPnfIUDoLQDVtb5G-B1vYg_kNvxqZcPPQVCuhsdYQ3jJBXY-oCcKYGdjk&fref=nf&__xts__[0]=68.ARAd_rINq2X2A7hbEitEeaFbpq36Q_W5L0HJFQKhUucKtLL_m4PUWv5JOr8dsFfVc5Q8oANmWdQYYGb76mjHZI8bqn5rv1bA6xD4ikEBSCeovZm3S9sxG710Ra7fwfiJIYO3ulXZvu8uQ3jSNP4po2jpNIRjN6L55ZtrariSi21DrznjTCY19FOhyXTa4uouIBQOrXDk6DcjZw7UqZb_BFjraQQFaqcr6JoevtkAdPiVD8Cjl2_VBw4zYocsL1W8NtJIob9AX97qHDzJHOq0IxJHqL6DYDnCYJdXaLn4Dpi7zgbvcHz4DLVKcyZ4-3jtJOXSnPDMk_vbrD-BTgwTefkgiA

Přednáška Dr. Piotra Lutyho z Wroclawské University of Economics, Ústavu finance na téma Vybrané problémy účetního výkaznictví v Polsku, se proběhla ve čtvrtek   28.4.2018 ve 13.00 h v učebně Q43. Několik fotografií  z akce.

https://photos.app.goo.gl/QUVp2EE4bPAZHJLFA

Podkladové materiály k přednášce a ke cvičením můžete stáhnout na dokumentovém serveru k předmětu nebo        ZDE