Profil ústavu / Doctoral Study

Mendel University in Brno

Zemědělská 1
613 00 Brno

info@mendelu.cz
T: 545 131 111
F: 545 211 128
IČ: 62156489
DIČ: CZ62156489

Doctoral Study

Pro inspiraci v minulosti navrhovaná či řešená témata. Nově navrhovaná témata jsou viditelná u jednotlivých školitelů v rámci informačního systému fakulty,  is.mendelu.cz

Bohušová Hana, doc. Ing., Ph.D.

Nová úprava vykazování výnosů dle IFRS (IFRS 15) a její dopad na výši a průběh zisku (ztráty) v časovém horizontu
Bohušová Hana, doc. Ing., Ph.D. Vliv použité metody konsolidace na ukazatele finanční analýzy
Bohušová Hana, doc. Ing., Ph.D. Vykazování nehmotných aktiv při podnikových kombinacích

David Petr, doc. Ing., Ph.D.

Daňová konkurence v oblasti spotřebních daní

David Petr, doc. Ing., Ph.D.

Efektivní dopady změn nominálních sazeb všeobecné spotřební daně v zemích EU

David Petr, doc. Ing., Ph.D.

Environmentální zdanění silničních motorových vozidel

David Petr, doc. Ing., Ph.D.

Možnosti měření daňových úniků v teorii a praxi

David Petr, doc. Ing., Ph.D.

Účinky změn sazeb akcízu z minerálních olejů

Nerudová Danuše,

doc. Ing., Ph.D.
Daň z finančních transakcí - nový vlastní zdroj Evropského rozpočtu?

Nerudová Danuše,

doc. Ing., Ph.D.
Daňové strategie společností v kontextu mezinárodního daňového plánování

Nerudová Danuše,

doc. Ing., Ph.D.
Udržitelnost daňového systému - design a měření

Svoboda Patrik,

doc. Ing., Ph.D.
Goodwill a oceňovací rozdíl v rámci podnikových kombinací

Svoboda Patrik,

doc. Ing., Ph.D.
Možnosti redukce mimorozvahového financování

Svoboda Patrik,

doc. Ing., Ph.D.
Přístupy k oceňování nehmotných aktiv

Svoboda Patrik,

doc. Ing., Ph.D.
Využití IFRS pro SME jako základny pro vyčíslení daňových povinností

Široký Jan,

prof. Ing., Ph.D.
Incidence daní: teoretické koncepty a praktické aplikace

Student může pochopitelně přijít s vlastním návrhem tématu. Potenciálního školitele můžete kontaktovat na mailu ve tvaru jmeno.prijmeni@mendelu.cz

Obhájené doktorské práce

Jméno
Název disertační práce
Rok obhájení Školitel

Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.

Formování informačního systému podniku

1999

Doc. Ing. Oldřich Pazdera, CSc.

Ing. Hana Bohušová, Ph.D.

Aktuální otázky konstrukce funkčního modelu manažerského účetnictví

1999

Doc. Ing. Oldřich Pazdera, CSc.

Ing. Jana Gláserová, Dr.

Metody finanční analýzy a jejich vhodnost pro řízení finanční stránky hospodaření podniku

1999

Doc. Ing. Oldřich Pazdera, CSc.

Ing. Miloš Grásgruber, Ph.D.

Účetní systém podniku

2000

Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Ing. Eva Fábková , Ph.D.

Modelování optimalizace daňové zátěže firmy

2004

Doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc.

Ing. Martina Sochorcová, Ph.D.

Reflexe mezinárodních účetních standardů v podnikatelském prostředí ČR

2004

Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Ing. Andrea Votavová, Ph.D.

Vliv harmonizace daňových soustav zemí EU na podnikatelské prostředí ČR

2004

Doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc.

Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

Daňová harmonizace, koordinace a konkurence v kontextu jednotného vnitřního trhu EU

2005

Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Ing. Petr David, Ph.D

Teoretické a praktické aspekty daňové incidence v České republice

2006

Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Ing. Vladimíra Šachrová, Ph.D. 

Determinanty přímých zahraničních investic a jejich role v kontextu národního hospodářství ČR

2006

Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Mgr. Ing. Jitka Košíková, Ph.D.

Role daně z nemovitostí v podmínkách ČR a jednotného vnitřního trhu EU

2007

Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D.

Role transferových daní v daňovém systému ČR

2010

Prof. Ing. Miroslav Nejezchleba, CSc.

Ing. Petra Ptáčková Mísařová, Ph.D. 

Bariéry a přínosy environmentálního manažerského účetnictví

2010

Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.

Ing. Veronika Solilová, Ph.D

Transfer pricing nadnárodních společností

2010

Doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc.

Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D. Daňová konkurence v EU a možnosti eliminace jejích negativních dopadů 2012 Doc. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Ing. Tomáš Jaroš, Ph.D. Koncepce zdanění příjmů právnických osob v podmínkách ekonomiky České republiky v kontextu aktuální judikatury 2013 Doc. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Ing. Lucie Bartůňková, Ph.D. Možnosti aplikace IFRS pro SME v podmínkách České republiky 2013 Doc. Ing. Hana Bohušová, Ph.D.
Ing. Pavel Uminský, Ph.D. Daňové úniky v České republice a možnosti jejich snížení formou klientského přístupu správců daně 2014 Prof. Ing. Jan Široký, CSc.
Ing. Jana Vrtalová, Ph.D. Zdaňování příjmů sportovců a umělců v ČR a EU 2014 Doc. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Ing. et Ing. Pavel Semerád, Ph.D. Podvody na všeobecné spotřební dani u pohonných hmot 2014 Doc. Ing. Petr David, Ph.D.

Současní studenti doktorského studia

Jméno Forma
Ing. Geritt Kaufhold kombinovaná
Ing. Alžběta Veverková (roz. Srnová) přerušeno
Ing. Lucie Formanová prezenční
Ing. Kateřina Krchnivá prezenční
Ing. Tereza Bělochová prezenční
Ing. Daniel Anarfi prezenční