Profil ústavu

Mendel University in Brno

Zemědělská 1
613 00 Brno

info@mendelu.cz
T: 545 131 111
F: 545 211 128
IČ: 62156489
DIČ: CZ62156489

Profil ústavu

Ústav účetnictví a daní provozně ekonomické fakulty MZLU v Brně je významným vědecko-pedagogickým pracovištěm zřízeným ke dni l. července 1997. Vznikl rozšířením původního ústavu účetnictví o oddělení daní. Spojení daňové problematiky s účetnictvím bylo vyvoláno gradující poptávkou po erudovaných odbornících orientovaných na problematiku finančního a manažerského účetnictví, auditingu, daňových soustav, teorie daní, fiskální politiky, mezinárodního zdanění a účetních standardů, se vzájemným interdisciplinárním propojením, které zasahuje i do oblasti veřejných financí.

V oblasti výuky jsou ústavem garantovány a zabezpečovány předměty Účetnictví, Daňová propedeutika, Přímé daně, Nepřímé daně, Finanční účetnictví I, Finanční účetnictví II, Manažerské účetnictví, Daňová soustava, Správa daní, Mezinárodní zdanění, Mezinárodní účetní standardy a Auditing. Ústav zabezpečuje výuku ve všech studijních programech a oborech studia na Provozně ekonomické fakultě ve studijních programech vyučovaných v českém a anglickém jazyce. Předměty jsou vyučovány na bakalářském a magisterském stupni, v rámci prezenční i kombinované formy studia. Výuka předmětu Podnikatelská agenda je realizována na Agronomické fakultě MZLU v Brně. Vynikající odborné a personální vybavení ústavu je dané především skutečností, že na ústavu působí nejen renomovaní profesoři, docenti a odborní asistenti, ale i významní daňoví poradci zapsaní v Seznamu Komory daňových poradců ČR, auditoři zapsaní v Seznamu Komory auditorů ČR, lektoři Svazu účetních a exponovaných vzdělávacích agentur, poradci úspěšných tuzemských a zahraničních firem, autoři monografií, vědeckých prací, členové vědeckých rad a důležitých společenských struktur i experti významných odborných institucí. Odborná profilace ústavu umožňuje kontinuální inovaci obsahu vyučovaných předmětů v souladu s nejnovějšími teoretickými a praktickými poznatky, rozsáhlou spolupráci s praxí a s významnými vědecko-pedagogickými a jinými institucemi v ČR a v zahraničí.

Ze širokého spektra spolupracujících institucí jsou to především Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, Ekonomická fakulta VSB-TU v Ostravě, Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně, Fakulta managementu VŠE v Jindřichově Hradci, Fakulta ekonomie a manažmentu SPU Nitra, Akademie Sting Brno, Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně, Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, Ekonomická univerzita Bratislava, Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici, Brno International Business School aj. Nelze ani opomenout významnou spolupráci ústavu s důležitými odbornými a podnikatelskými partnery (Institut Svazu účetních v Praze, a.s., Euroacademy Brno, Komerční banka, a.s. Praha, Komora daňových poradců ČR, Komora auditorů ČR, Akademie J.A.Komenského a další).

Příznivě se vyvíjela spolupráce i se zahraničními universitami, vysokými školami a dalšími institucemi. Patří mezi ně např. Iowa State University (USA), Helsinky University of Technology (Finsko), European School of Management Paris, Université Catholique de Lyon (Francie), Ecole Supérieure de Commerce de Paris (Francie), Université de Bourgogne de Dijon (Francie), Asian Institute of Technology Bangkok (Thajsko), Aston University of Birmingham (Anglie), Wirtschaftuniversität Wien (Rakousko), Donau-Universität Krems (Rakousko) a řada dalších universit, se kterými byla rozvíjena spolupráce v rámci programů TEMPUS a Socrates - Erasmus na úrovni fakulty s významným podílem účasti i Ústavu účetnictví a daní (university a vysoké školy v Kielu (SRN), v Corku (Irsko), Ipswich (Anglie), Reims (Francie), Chambery (Francie), Firenze (Itálie). Významná pozornost je také věnována doktorskému studiu. V letech 1997 až 2005 úspěšně dokončilo doktorské studium osm doktorandů. V současné době na ústavu působí šest školitelů, kteří se odborně věnují další nastupující generaci doktorandů, z nichž řada dokončuje zkoušky a má rozpracovánu disertační práci. Fakulta doktorandům umožnila četnou frekvenci stáží a odborných pobytů ve vyspělých zemí. Lze očekávat, že se to příznivě projeví v kvalitě a obsahu disertačních prací. Na ústavu byly od roku 1997 řešeny čtyři grantové projekty GAČR, sedm rozvojových projektů FRVŠ a jeden projekt IGA, pracovníci ústavu se zapojují pravidelně do řešení výzkumných úkolů v rámci institucionálního výzkumu, projektů Evropské unie a podnikových expertních studií a zakázek.

ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants), Asociace certifikovaných účetních se sídlem ve Velké Británii, udělila Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity mezinárodní akreditaci.

Akreditace byla fakultě udělena na období 5 let. Výhody plynoucí z udělení akreditace mohou využívat absolventi, kteří promovali v období 2013 - 2017. Více zde

News

Documents (only in Czech)

NameDocument dateModificationsAttachment
Informace ACCA akreditace30. 03. 201530. 03. 2015 22:52:48  
Informace o dílčí knihovně Ústavu účetnictví a daní03. 10. 201127. 02. 2020 12:54:33  Dilci_knihovna_Ustavu_ucetnictvi_a_dani_(1).docx